TẠM BIỆT CHA CỦA CON

Viết vào ngày Cha từ giã cõi đời về miền cực lạc – 3 giờ 35 phút sáng Chủ Nhật ngày 17 tháng 01