AI ĐÃ GIẾT THIÊN THẦN?

Bài đăng để nhớ một kỷ niệm chiến đấu tới cùng cho sự thật … và sự thật phải thắng Có ai đã một