Con nhớ mẹ

Thư con gửi mẹ nhân giỗ đầu của mẹ. Con đã đọc trước bàn thờ mẹ, đã đọc trước mộ mẹ, rồi hóa thư,